Print

Print


Hello, I sincerely thank You for your readiness for moderate Slovenian
website on SignPuddle. I know that You are very busy therefore I really
respect your effort. Now succeded to me to translate all technical terms you
needs to form  SignPuddle completely in Slovenian language. I am very happy.
I hope that Slovenian SignPuddle now will be easy to use for Slovenian deaf
people, because they don´t understand English and English technical terms. I
admit, I have a great joy to be on your website and to make a new Signs. I
would like to have as many Slovenian signs so our deaf will be able to write
in Sign languge. Also I need concrete materil for SignWriting to start with
education in SignWriting. I hope that our cooperation will have progress. I
pray for this. Because I´m a priest I like to translate also some chapter
from Bible in Slovenian Sign languge but for such step I need a lot written
signs. Therefore I´m hurry up with wriitng signs. I hope that in future will
join to me also some other sign writers from our state. Dear mrs. Val and
you colleagues for now it´s all from me. A nice greetings from Slovenia. Now
is also end of my today job because in Slovenia it is 1.24 a.m. Therefor I
say you good night. God bless all of you. Edi. 

Below you can find translated terms:Add - Dodaj
Add to dictionary - Vnesi v slovar
added this month - Vnešeno ta mesec
added this week - Vnešeno ta teden
added today - Vnešeno danes
Admin - Administrator foruma
All - Vse
All searches are case sensitive - Vsa iskanja so občutljiva na velikost
začetnice
All words - Vse besede
Allow copy - Dovoli kopijo
Analyzing symbol frequency of %d signs - analiziranje %d pogostnost simbola 
Any - Katerokoli
Any Match - Katerokoli ujemanje
Any part of word - Katerokoli del besede
Approximate location - Približna lokacija
Archive - Arhiv
Back to PersonalPuddle - Nazaj v Osebno Lužico
Background Color - Barva ozadja
Base Range -Osnovni obseg
Beginning page - Značetna stran
Both - Oba
Bounding Box - Bounding Box
Cancel - Prekliči
Case Sensitive - Občutljivo na velikost začetnice
Center -Središče
Center Lane - Na sredino
Change UI Language - Spremeni UI jezik
Choices for - Opcije za
Clear All - Zbriši vse
Colorize - Pobarvaj
ColumnMaker - Izdelovaec stolpcev
Completed - Dokončano
Connect to SignPuddle - Povezava s SignPuddle
Copy Sign - Kopiraj znak
Copy Sign from SignText - Kopiraj znak iz znakovnega besedila
Copy SignText - kopiraj zankovno besedilo
Copy Symbol - kopiraj simbol
Copy to Local SignPuddle - kopiraj v lokalno Znakovno Lužico
Current selection for - Zdajšnja izbira po meri za
Custom Selection - Izbira po meri
Custom XML Export - XML uvoz po meri
Customize - Prilagodi
Customize Sign - Prilagodi znak
Data Content - Podatkovna struktura
Data Format - Oblika podatka
Data Options - Možnostni podatki
Delete- Izbriši
Delete Entry - Izbriši vnos
Delete SignText - Izbriši znakovno besedilo
Delete Symbol - Izbriši simbol
Display Parameters - Pokaži parametre
Edit - Uredi 
Edit with SignMaker - Uredi z izdelovalcem znakov
Email - Email
Entry deleted - Vnos izbrisan
Exact - Natančno
Exact Match - Natančen vnos
Exact word - Natančna beseda
Export - Uvažaj
Export source - Uvoz vira
F d, Y H:i - F d, Y H:i 
File - Datoteka
Fill - Polnilo
Fill Match - Polnilo zadetka
Fill Symbol - Polnilo znaka
Found %d sign(s), - Found %d sign(s), 
Front End Display - Spredaj in prikaz
Group List - Seznam skupin
hand shapes - položaj roke
Horizontal - Vodoravno
Horizontal Center - Navpično na sredino
http://www.signbank.org/signpuddle - http://www.signbank.org/signpuddle 
Image Format - Velikost slike
Import - uvažaj
Invalid password - Napačno geslo
Invalid user name - Napačno uporabniško ime
Invite - Povabi
Justify - Opraviči
Lane Offset - Odmik vrstice
Left Lane - Vrstica levo
Length -Dolžina
Login - Prijavi
Logout - Odjavi
Manage - Zbriši
Markup - Označi
Mirror Symbol - Zrcalni simbol
Modified - Oblikuj
Name - Ime
New - Novo
New Entry - Nov vnos
New Puddle - Nova Lužica
Next page - Naslednja stran
No results found! - Zgrešeno!
None - Nič
Old - Staro
Open - Odpri
or Colorize - ali Pobarvaj
or refine search criteria below - ali dopolni kriterije spodaj
or Transparent -  ali Prozorno
Orientation - Usmeritev
Other Color - Druga barva
Password  -Geslo
PersonalPuddle - Osebna Lužica
PersonalPuddle v2.0 - Osebni Puddle v2.0
PersonalPuddle Home Logo - Domači logo za Osebno Lužico 
Place Over - Postavi čez
Previous - prejšnje
Previous page - Prejšnja stran
Puddle Page - stran
Punctuation - Ločila
Punctuation Padding - Zapolnjevanje ločil
Reading Level & Layout - Bralna stopnja in postavitev
Register -Prijava
Registered - Prijavljen
Remove - Odstrani
Remove Image - Odstrani sliko
Remove Location Criteria... Odstrani kriterij lokacije 
Right Lane - Vrstica desno
Rotate CCW - Rotiraj CCW
Rotate CW - Rotiraj CW
Rotate Match - Rotiraj zadetek
Rotation - Rotacija
Save - Shrani
Save SignText - Shrani znakovno besedilo
Save where? - Kam shraniti?
Search - Iskanje
Search by Groups - Iskanje po skupinah
Search by Signs - iskanje po znakih
Search by Symbols - iskanje po simbolih
Search by Words - iskanje po besedah 
Search Criteria - Kriterij iskanja
Search for symbols - iskanje simbolov
Search for word - Iskanje besed
Search Spoken Language with Sign Results - Iskanje govornega jezika z
rezultati v znakih
Search Spoken Language with Word Results - iskanje govornega jezika z
rezulati v besedah
Search where? - Kje iskati?
Security - Varnost
see the signs - Glej znake
Select a BaseSymbol - določi osnovni simbol
Select a category - Določi kategorijo
Select a SymbolGroup - Določi simbolno skupino
Select Next - Določi naslednje
Settings - Vnosi
Sign Color - Barva znaka
Sign counts for BaseSymbols - Seštevki znakov za osnovne simbole
Sign counts for SymbolGroups -Seštevki znakov za simbolne skupine
Sign Language Puddle - Lužica znakovnega jezika
Sign Occurrences - pojavljanja znakov
Sign Options - možnosti znakov
Sign Padding - zapolnjevanje znakov
Sign size - Velikost znaka
SignMail - mail v znakih
SignMaker - Urejevalec znakov
SignPuddle - Znakovna Lužica
SignPuddle Home Directory - Domači imenik za Znakovno lužico
SignPuddle Home Logo - Domači logo za Znakovno lužica
SignPuddle Markup Language - Označevalni jezik za Znakovno lužico
SignPuddle Online - Znakovna Lužica na spletu
SignPuddle Online v2.0 - Znakovna Lužica na spletu v2.0
Signs - znaki
SignSpelling - Pisanje znakov
SignText -Besedilo v znakih
SignText Entry deleted - Vnos znakovnega besedila izbrisan
SignWriting Output - Izhodno znakovanje
start - Začetek
Start of word - Začetek besede
Symbol Frequency - Pogostnost simbola
Symbol Identification - Indentifikacija simbola
Symbol List - Seznam simbolov
Terms and Titles - Izrazi in besede
Text - Besedilo
Tight - Tesno
Total Entries - Vsi vnosi
Translate - Prevedi
Translate text - Prevedi besedilo
Unique Signs - Edinstveni znaki
Update - Posodobitev
Upload Image - Prenos slike
Upload image or video - Prenos slike ali videa
User Interface -Uporabniški vmesnik
User Interface Guide - Vodič uporabniškega vmesnika
Username - Uporabniško ime
Variation - Različica
Vertical - Navpično
Vertical Center - Navpično na sredino
Video Markup - Opredelitev videa
View - Glej
View All Entries - Glej vse vnose
View last - Glej zadnje
Welcome - Dobrodošli
Width - Širina
Write Sign - Urejanje znakov
Write SignText - Urejanje znakovnega besedila
Write Words - urejanje besed